Algemene voorwaarden van CardioExpert BV te Amsterdam, KVK 74814737

CARDIOEXPERT VERKLARING NATUURLIJK PERSOON
2021 CE verklaring natuurlijk persoon.pdf1 Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

CardioExpert BV: CardioExpert BV, mede omvattende de deelnemende artsen en functiepersoneel

Consultovereenkomst: alle door CardioExpert BV met een Betrokkene en/of Opdrachtgever gesloten mondelinge en/of schriftelijke (raam-)overeenkomst(en) betreffende een behandeling. Door het verschijnen door Betrokkene op een Consult impliceert Betrokkene dat er een (Consult-)overeenkomst tot stand is gekomen.

Betrokkene: de wederpartij van CardioExpert BV bij het aangaan van de Consultovereenkomst, en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger/ster.

Consult: raadplegingen, keuringen en alle overige, al dan niet medisch specialistische dienstverlening, een en ander door of namens CardioExpert BV zelf uitgevoerd of door derden.

Opdrachtgever: degene die CardioExpert BV verzoekt om een Consult met betrekking tot Betrokkene uit te voeren.

2 Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien CardioExpert BV daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

3 Betrokkene c.q. Opdrachtgever krijg voor het bezoek aan CardioExpert BV een offerte van de kosten verbonden aan een Consult. Deze offerte moet worden geaccordeerd door Betrokkene c.q. Opdrachtgever. Afspraken voor Consult die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd en afspraken waarbij Betrokkene zonder afmelden door Betrokkene zelf of door Opdrachtgever niet verschijnt, kunnen door CardioExpert BV aan Betrokkene c.q. Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij no show, zonder bericht: het totale offertebedrag, bij afmelden < 24 uur voor de afspraak: 50 % van het offerte bedrag (inclusief eventuele BTW). Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van CardioExpert BV tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

4 CardioExpert BV aanvaardt aansprakelijkheid voor directe schade betreffende personenschade en zaakschade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de Consultovereenkomst met Betrokkene c.q. Opdrachtgever, voor zover CardioExpert BV in verzuim is en de tekortkoming(en) het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de Consultovereenkomst mag worden vertrouwd door Betrokkene en/of Opdrachtgever, waarbij de aansprakelijkheid van CardioExpert BV beperkt is tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekeraar van CardioExpert BV of de verzekeraar van de betreffende arts wordt uitgekeerd, met als maximum vijf miljoen euro.

CardioExpert BV aanvaardt slechts door of namens Betrokkene en/of Opdrachtgever onweerlegbaar aangetoonde aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, inkomensderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of zuivere vermogensschade (voorzover niet betreffend personenschade of zaakschade), waarbij bedoelde aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekeraar van CardioExpert BV of door de verzekeraar van de betreffende arts wordt uitgekeerd, met als maximum twee en een half miljoen euro.

5 Elke Betrokkene dient zich steeds op eerste verzoek van CardioExpert BV te identificeren met een wettelijk erkend identiteitsbewijs. Kan een Betrokkene desgevraagd een wettelijk erkend identiteitsbewijs niet tonen, dan is CardioExpert BV gerechtigd de Consultovereenkomst op te schorten.

6 Betrokkene gaat door het aangaan van de Consultovereenkomst akkoord met het verlenen van toegang tot zijn (elektronische) medisch dossier door CardioExpert BV, voor zover noodzakelijk voor het verlenen van optimale zorg. Betrokkene stemt expliciet in met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, waaronder begrepen het delen van bedoelde gegevens met de Opdrachtgever. Deze persoonsgegevens zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7 CardioExpert BV is op elk moment dat daartoe voor hem redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van Betrokkene c.q. Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van het Consult of vervolgopdrachten. De medische verslaglegging vanuit CardioExpert BV naar aanleiding van een Consult wordt verzonden aan Betrokkene en, voorzover van toepassing, Opdrachtgever en/of diens (verwijzend) arts indien en zodra door Betrokkene c.q. Opdrachtgever aan alle (financiële) verplichtingen jegens CardioExpert BV is voldaan.

8 CardioExpert BV is bevoegd over te gaan tot opzegging of opschorting van de Consultovereenkomst indien Betrokkene zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens of haar medewerkers van CardioExpert BV en/of jegens relaties van CardioExpert BV.

9 CardioExpert BV zal binnen 14 werk na de bezoekdatum de verslaglegging van het Consult versturen aan Betrokkene c.q. Opdrachtgever, tenzij er omstandigheden zijn waarin dat redelijkerwijs niet haalbaar is (bijvoorbeeld door wachten op de uitslag van een onderzoek of op opgevraagde informatie). De verslaglegging wordt dan op zo kort mogelijke termijn daarna naar Betrokkene c.q. Opdrachtgever verzonden.

10 CardioExpert BV factureert de kosten van het Consult (of voor een gedeelte daarvan, danwel voor de situatie als bedoeld onder artikel 3) aan Betrokkene c.q. Opdrachtgever. De betalingstermijn is veertien dagen na de factuurdatum.

11 Wanneer betaling uitblijft zullen de extra (administratie-)kosten benodigd voor aanmaning en/of incasso aan Betrokkene integraal doorberekend worden.

12 Blijft na aanmaning betaling uit, dan zal CardioExpert BV de vordering op Betrokkene c.q. Opdrachtgever ter incasso uit handen geven. In dat geval wordt de betreffende vordering verhoogd met alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, zijnde 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00.

13 CardioExpert BV behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor Consulten en andere verrichtingen te wijzigen, alsmede onderhavige algemene voorwaarden aan te passen. Mochten op een Consult wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden deze, anders gelden de op het moment van de betreffende behandeling de tarieven zoals bekend gemaakt op de website van CardioExpert BV.

14 Een beroep van Betrokkene c.q. Opdrachtgever op verrekening of opschorting van betaling is uitgesloten.

15 Op alle tussen CardioExpert BV en Betrokkene gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Copyright © 2023 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties