Privacy verklaring CardioExpert BV

CardioExpert BV is gevestigd aan Bert Haanstrakade 180, 1087 DK Amsterdam, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

https://cardioexpert.nl
Bert Haanstrakade 180, 1087 DK Amsterdam
+31 6 40907982
Secretariaat CardioExpert is de Functionaris Gegevensbescherming van CardioExpert BV.
Het secretariaat is te bereiken via info@cardioexpert.nl

Werkzaamheden

CardioExpert BV heeft een bijzondere belangstelling voor en expertise in de werking en problemen van het hart onder extreme omstandigheden, bijvoorbeeld tijdens sporten, scuba- en apneuduiken en tijdens vliegen. Op verzoek voeren we dan ook expertises uit binnen deze werkgebieden. Daarnaast doen wij ook rijbewijskeuringen.

Persoonsgegevens

CardioExpert BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierna volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Geboortedatum

· Geboorteplaats

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

CardioExpert BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

· BurgerServiceNummer (BSN)

 

Doeleinden van de persoonsgegevens verwerking

CardioExpert BV beheert uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

· Om goederen en diensten bij u af te leveren

· Om in staat te zijn expertises, keuringen en cardiologische onderzoeken op juiste wijze uit te kunnen voeren

 

Juridische grondslag gegevens verwerking

· Uw toestemming

· Uitvoeren van overeengekomen verplichting tot onderzoek

· Voldoen aan wettelijke verplichtingen

· Gerechtvaardigd belang

  

Verkrijging van de gegevens

CardioExpert BV verkrijgt uw gegevens doordat u deze zelf overhandigt, danwel doordat u een verwijzer of andere door u gemandateerde partij hebt gevraagd om onze expertise in te roepen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld behalve wanneer:

 

· Dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. In dat geval verzoeken we eerst om uw toestemming om deze gegevens te verzamelen

· CardioExpert aan een wettelijke verplichting dient te voldoen

· Bevoegde instanties daarom vragen in het kader van de uitvoering van hun wettelijk taak

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

CardioExpert BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaarterm van 5 jaar voor de persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

CardioExpert BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als geldt voor CardioExpert BV. CardioExpert BV blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website en cookies

CardioExpert BV houdt op haar website geen algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Informatie die gedeeld wordt door middel van het invullen van de op de site aanwezige formulieren wordt doorgestuurd naar het emailadres van ons secretariaat, in casu info@cardioexpert.nl.

De website van CardioExpert BV maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CardioExpert BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cardioexpert.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken op uw verzoek.

CardioExpert BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

CardioExpert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dat kontakt met ons op via het e-mailadres info@cardioexpert.nl

 

Aanpassing privacyverklaring

CardioExpert behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website www.cardioexpert.nl gepubliceerd. 

 

Amsterdam, 6 juni 2022

CardioExpert BV

Copyright © 2023 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties