Cardiologisch advies bij Arbeid & Arbeidsongeschiktheid

Het hebben of krijgen van een hartprobleem is op zich al belastend voor de betrokkene

pexels-photo-140945

Het hebben of krijgen van een hartprobleem is op zich al belastend voor de betrokkene, het wordt vaak nog extra gecompliceerd als er sprake is van al dan niet inzetbaarheid voor werk. Of dat mogelijk is, hangt af van de aard van het werk en het desbetreffende hartprobleem. In de beoordeling van de situatie speelt de bedrijfsarts een cruciale rol.

Voor wat betreft ischemische hartziekten (hartinfarct, dotteren, stenten) en werk is er een richtlijn ontwikkeld. Er wordt getracht een balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid. Ook andere factoren, zoals persoonlijkheidskenmerken en leefstijl spelen hierbij een rol . Cardiologisch advies betreft cardiale belastbaarheid, cardiale risico's bij bepaalde beroepen (bijvoorbeeld een brandweerman met een ICD, een werknemer in de bouw na een hartinfarct), en adviezen over hartrevalidatie. Cardioexpert kan ook een belangrijke rol spelen als second opinion in het geval het door bijvoorbeeld gebrekkige of onduidelijke communicatie met de hoofdbehandelaar voor de bedrijfsarts niet (goed) mogelijk is een oordeel te vormen over de cardiale inzetbaarheid van betrokkenen.

In het geval van (dreigende) arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsgeneeskundige beoordelen of er sprake is van een afwijking die het werken belemmert. Dit gebeurt op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Er zijn 3 arbeidsongeschiktheidklassen:

Minder dan 35 %
35 tot minder dan 80 %, òf minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt
80 % tot 100 %, èn duurzaam arbeidsongeschikt.

Iemand die meer dan 65% arbeidsgeschikt (ofwel minder dan 35% arbeidsongeschikt) is, krijgt geen WIA-uitkering. Mensen die meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering ( Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Ditzelfde geldt voor mensen die volledig (meer dan 80%) arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raken, krijgen een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten )van 75% van het laatstverdiende loon.

Cardiologische expertise kan bijdragen tot oordeelsvorming van de verzekeringsarts of en in hoeverre cardiale problemen een rol spelen bij de (dreigende) arbeidsongeschiktheid, en hoe de prognose is voor wat betreft de mogelijkheden tot (gedeeltelijke) werkhervatting.

Voor verdere informatie zie het kopje "Expert Center"

Copyright © 2024 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties