Richtlijnen rijgeschiktheid

Gezondheidsraad: Rijgeschiktheid van personen met een geïmplanteerde cardioverter-defibrillator. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000; publicatie nr 2000/02

Op 17 juli 2007 vroeg de minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) advies over twee kwesties.
De eerste kwestie betreft de regeling voor veneuze hersenvatafwijkingen uit het hoofdstuk over tumoren en doorbloedingsstoornissen van de Regeling eisen geschiktheid 2000 (REG 2000). In 2008 bracht de gezondheidsraad hierover een
briefadvies uit.

Download


Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 2009: Rijgevaarlijke geneesmiddelen eindelijk duidelijkheid?

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) dat door de overheid is aangewezen om bepaalde wettelijke taken uit te voeren. Het CBR is zelf geen overheid, maar een stichting die zijn eigen inkomsten genereert uit door de Minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde tarieven

Download


Presentatie Rienks en Robeer 2011: Cardiologische aandoeningen, geneesmiddelen en verkeer

Cardiologische aandoeningen, geneesmiddelen en verkeer door Bertus Robeer, bedrijfsarts 365, Rienk Rienks,cardioloog UMCU/ CMH

Download


Rijgeschiktheid bij hart- en vaatziekten

Het hebben van een hart- of vaataandoening
kan gevolgen hebben voor de medische rijgeschiktheid. Europese regelgeving daarover is
onlangs veranderd.

Download


Regeling eisen geschiktheid 2000 Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Bij het formuleren van medische geschiktheidseisen doet zich internationaal het probleem voor, dat - afgezien van de invloed van alcoholgebruik - er nog altijd betrekkelijk weinig epidemiologische gegevens zijn over de relatie tussen de gezondheidstoestand van verkeersdeelnemers en het veroorzaken van verkeersongevallen. Het spreekt voor zich dat de ongevalskans kan toenemen door een verminderde lichamelijke of geestelijke conditie van degene die een motorrijtuig bestuurt. Ook is het duidelijk dat aandoeningen als blindheid of een ernstige geestesziekte iemand zonder meer ongeschikt maken voor deelname aan het gemotoriseerde verkeer.

Download


Copyright ┬ę 2023 Cardioexpert - website ontwikkeld door: 302 online applicaties